Beleggingsbeleid

Doel van het beleggingsbeleid

Teneinde de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange termijn veilig te stellen, wenst het bestuur de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en solide wijze te beleggen. In lijn hiermee is de hoofddoelstelling van het beleggingsbeleid: “het op lange termijn realiseren van additioneel rendement in lijn met de ambitie van het bestuur bij een acceptabel risico voor de deelnemers, rekening houdend met de verplichtingenstructuur van het pensioenfonds.”

Het fonds streeft hierbij naar een waardevast pensioen en zal daarom, voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dat toelaat, streven naar een beleggingsportefeuille welke bijdraagt aan deze indexatiedoelstelling.

Waarom beleggen en risico’s nemen?

Het pensioenfonds heeft twee bronnen van inkomsten: pensioenpremies en beleggingsrendementen. Samen moeten ze ervoor zorgen dat de pensioenen in de toekomst uitbetaald kunnen worden en dat deze pensioenen voor zover zo mogelijk geïndexeerd worden.

Voor de jaarlijkse pensioenopbouw ontvangt het pensioenfonds premie. Bij tekorten kan het pensioenfonds niet terugvallen op de aangesloten werkgevers. Indien in een bepaald jaar de pensioenpremie niet voldoende is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te realiseren, dan zal de pensioenopbouw in dat jaar worden verminderd tenzij anders in het premietekort kan worden voorzien. Om een toeslag te kunnen toekennen in de toekomst, zal het pensioenfonds een bepaalde mate van beleggingsrisico moeten nemen. Risico nemen betekent gelijktijdig een kans op korten. Op langere termijn vinden het bestuur en de sociale partners een pensioen met een toeslag en mogelijk een wat grotere kans op korten belangrijker dan een nominaal gelijkblijvend pensioen met een kleine kans op korten. Om die reden zal het fonds een afgewogen mate van risico nemen in de beleggingen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het bestuur wenst bij de invulling van het beleggingsbeleid rekening te houden met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid welke aansluit bij de voorkeuren hierbij van de deelnemers en de aangesloten ondernemingen. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor verantwoord beleggen:

– De Global Compact Principles van de VN zijn leidend

– Onderschrijven van de Principles for Responsible Investment (PRI)

– Uitsluitingen bij beleggingen worden toegepast.

Het pensioenfonds voert een uitsluitingenbeleid voor beleggingen in bedrijven en organisaties die activiteiten uitvoeren die volgens de Nederlandse wet zijn verboden. Concreet betreft het de betrokkenheid bij de productie van of handel in clusterbommen en anti-persoonsmijnen. Het bestuur stelt de uitsluitingenlijst vast.

Top