(Binnenkort) met pensioen?

Uw ouderdomspensioen gaat in op uw pensioendatum en wordt uitgekeerd zolang u leeft. Uw ouderdomspensioen is een bruto bedrag. Het pensioenfonds houdt hierop belasting en premies in.

Voorwaardelijke toeslag
De mate van toeslagverlening wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Er bestaat geen recht op toeslagen. Bovendien wordt er door het pensioenfonds geen reserve aangehouden om in de toekomst toeslagen te kunnen toekennen. De toeslagen wordt derhalve gefinancierd uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen, overeenkomend met variant D1 uit de Beleidsregel toeslagenmatrix.
Er wordt geen premieopslag betaald ter financiering van een mogelijke toeslag, maar de financiering vindt plaats uit beleggingsrendement.
Met betrekking tot de mate van de feitelijke toekenning hanteert het bestuur een beleidsstaffel als leidraad. Deze staffel geldt slechts als uitgangspunt; bij de jaarlijkse besluitvorming zal het bestuur andere relevante economische omstandigheden (zoals economische vooruitzichten en verwachte bestandsontwikkeling) in ogenschouw nemen. Bovendien mag de toe te kennen toeslag nimmer leiden tot een verwacht reservetekort na 15 jaar.

Ingangsdatum van uw pensioen wijzigen
In overleg met uw werkgever kunt u uw levenslang ouderdomspensioen onder voorwaarden vervroegen tot op zijn vroegst uw 60-jarige leeftijd. Bij vervroeging wordt wel uw pensioen verlaagd. Als u uw levenslang ouderdomspensioen wilt vervroegen, moet u stoppen met werken. U moet vervroeging minimaal drie maanden voor uw gewenste pensioendatum afstemmen met uw werkgever en met uw pensioenfonds. Wat vervroeging van uw pensioendatum betekent voor uw pensioen, kunt u door de administrateur van uw pensioenfonds laten berekenen.

Ruilen van de pensioenvormen
Op de pensioendatum hebt u de mogelijkheid (een deel van) uw opgebouwde levenslang ouderdomspensioen te ruilen voor levenslang partnerpensioen. Ook kunt u (een deel van) uw levenslang partnerpensioen ruilen voor een hoger levenslang ouderdomspensioen; voorwaarde is wel dat uw partner daarmee instemt. De gevolgen van ruil kunt u bij de administrateur van uw pensioenfonds laten berekenen.

Hoogte van het levenslang ouderdomspensioen variëren
Op de pensioendatum hebt u de mogelijkheid de hoogte van de uitkeringen van het ouderdomspensioen zodanig te kiezen dat deze variëren in een verhouding van ten hoogste 100 : 75. Bij de toepassing van de verhouding 100:75 kan voor wat betreft het uitkeringsniveau voorafgaand aan de 65-jarige leeftijd een bedrag ter grootte van de dubbele AOW-uitkering voor een gehuwde, als omschreven in de Algemene Ouderdomswet, buiten beschouwing blijven.
De gevolgen van de variatie kunt u laten berekenen bij de administrateur van uw pensioenfonds.

Top