Dekkingsgraad

DekkingsgraadPK2018

De dekkingsgraad verliep gedurende 2017 stabiel van 99% aan het begin van het boekjaar tot bijna 102% aan het eind van het boekjaar. Er zijn geen bijzonderheden te melden en geen grote schommelingen op de financiële markten.

Het Pensioenfonds heeft in 2015 een herstelplan moeten indienen omdat de dekkingsgraad toen te laag was. In het herstelplan moet het Pensioenfonds aangeven hoe de dekkingsgraad in de komende 12 jaar voldoende stijgt. Jaarlijks wordt getoetst of de actuele dekkingsgraad nog in lijn ligt met het herstel zoals dit in het herstelplan is opgenomen. Als de actuele dekkingsgraad hoger is, is dit uiteraard geen probleem. Als de actuele dekkingsgraad lager is dan in het herstelplan was voorzien, moeten er wellicht aanvullende maatregelen worden genomen.

Top