Disclaimer

Disclaimer website:
Teksten en afbeeldingen van deze website en alle afzonderlijke items zijn onderworpen aan het auteursrecht van haar respectievelijke eigenaren. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting Pensioenfonds B&S is het niet toegestaan deze informatie openbaar te maken, te bewerken of te verspreiden.

Alle informatie en gegevens worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Stichting Pensioenfonds B&S heeft er naar gestreefd om op deze website informatie te verstrekken die volledig accuraat en up-to-date is. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Stichting Pensioenfonds B&S en/of een van de aanbieders van content op deze website is/zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de inhoud – inclusief typefouten – van deze website noch voor enige acties daaruit voortvloeiende. Op een aantal pagina’s wordt ter verduidelijking een berekening getoond. Bij deze berekening wordt gebruik gemaakt van een aantal algemene uitgangspunten, deze hoeven niet op uw situatie van toepassing te zijn. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. De bij ons bekende gegevens en het pensioenreglement zijn bepalend.

Voor uw gemak zijn op de website links te vinden naar externe websites. Stichting Pensioenfonds B&S heeft geen invloed op de toegankelijkheid en de inhoud van deze sites. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor het functioneren of inhoud van deze externe sites.

Disclaimer e-mail:
Dit bericht – en indien van toepassing, haar bijlagen – kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde van dit bericht bent, verzoeken wij u dringend doch beleefd dit bericht (inclusief bijlage(n) te vernietigen zonder het te lezen, te kopiëren, te verspreiden, opnieuw te verzenden, door te sturen of openbaar te maken aan derden. Gelieve de afzender direct te informeren. Dit bericht – en indien van toepassing, haar bijlagen – bindt Stichting Pensioenfonds B&S juridisch niet, tenzij bevestigd per brief, e-mail of fax. Stichting Pensioenfonds B&S kan op geen enkele wijze instaan voor de juiste en/of volledige en/of tijdige verzending van dit bericht – en indien van toepassing, haar bijlagen – noch kan Stichting Pensioenfonds B&S de vertrouwelijkheid van dit bericht garanderen.

Top