Het pensioenfonds

De organisatie
Stichting Pensioenfonds B&S kent een paritair bestuursmodel met vier leden, twee vanuit of namens de werkgever en twee vanuit of namens de werknemers. Van deze laatste twee personen eventueel een persoon vanuit of namens de pensioengerechtigden te benoemen door de gepensioneerden. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn nader uitgewerkt in de statuten van het pensioenfonds.

Het bestuur heeft een deel van de dagelijkse uitvoering, zoals de financiële administratie en de pensioenadministratie, uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie, Appel Pensioenuitvoering B.V.

Daarnaast kent de stichting een verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt alle belanghebbenden van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bewaakt of het bestuur de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement juist uitvoert. Het verantwoordingsorgaan doet verslag van zijn bevindingen in de jaarrekening.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft gekozen voor intern toezicht door een visitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. De leden worden benoemd door het bestuur. De visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De visitatiecommissie is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever en in het bestuursverslag.

Missie
Een missie is datgene wat een organisatie – in dit geval een pensioenfonds – naar buiten wil uitdragen.
De missie geeft derhalve aan welke functie het pensioenfonds in de markt kan en wil vervullen en definieert hierdoor de bestaansgrond.

Het pensioenfonds streeft er naar een duurzame en betrouwbare partner te zijn voor participanten en werkgever. Hiertoe voert het fonds een solide financieel beleid dat in overeenstemming is met wet- en regelgeving. Het vermogen wordt op een efficiënte en kosteneffectieve manier beheerd waarbij risico’s adequaat worden gemanaged.

Visie
Een visie is een algemene voorstelling van de toekomst van het pensioenfonds.

Het pensioenfonds wil op een efficiënte en kosteneffectieve manier de pensioenregeling van de sociale partners uitvoeren. De dynamiek in de pensioenwereld is de laatste jaren sterk toegenomen. Het pensioenfonds wil een betrouwbare en solide partner zijn voor haar stakeholders in deze veranderende omgeving.

Strategie
De strategie van het pensioenfonds is op te delen in 3 deelgebieden.

Uitvoering
De pensioenregeling wordt op een doelmatige wijze en tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd.
Het pensioenfonds zorg voor een goede en adequate inrichting van haar processen.

Beleggingen
Risico’s worden afgewogen en adequaat gemanaged, rekening houdend met de risicovoorkeuren van de sociale partners.

Communicatie
Het fonds communiceert tijdig en duidelijk naar (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.

Top