Klachten en geschillen

Heeft u een klacht?
U kunt zich schriftelijk tot het bestuur van uw pensioenfonds wenden met uw klacht. Het bestuur is hiervoor ontvankelijk indien uw klacht is ingediend binnen vier weken nadat het feit waarop uw klacht is gericht zich heeft voorgedaan. Indien uw klacht is gericht op een samenhangende reeks van feiten, wordt de genoemde termijn berekend vanaf het moment waarop het laatste feit zich heeft voorgedaan.
Het bestuur is gehouden om uw ingediende klacht nader te onderzoeken. Daarbij dient het bestuur het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk. Desgevraagd stelt het bestuur u in de gelegenheid te worden gehoord tijdens de eerstvolgende reguliere bestuursvergadering of, indien het spoedeisende karakter van de klacht dit vergt, een extra bestuursvergadering. Het bestuur brengt zijn oordeel binnen twee weken nadat dit tot stand is gekomen schriftelijk aan u over, onder vermelding van de al dan niet naar aanleiding van uw klacht genomen maatregelen.

Geschillen
Alle geschillen betreffende het pensioenreglement en de statuten zullen worden onderworpen aan het oordeel van een commissie van drie personen, wier uitspraak door partijen wordt aanvaard als een hen bindend advies. Van deze personen wordt een benoemd door het bestuur van uw pensioenfonds en een door de andere partij; deze beide personen tezamen benoemen een derde. Indien zij het over de benoeming van de derde niet eens kunnen worden, geschiedt de benoeming van deze derde door de kantonrechter in wiens ressort de stichting gevestigd is. De leden van de commissie beslissen in wiens ressort de stichting gevestigd is. De leden van de commissie beslissen als goede mannen naar billijkheid. De in het ongelijk gestelde partij draagt, voor zover de commissie niet anders beslist, de kosten van de procedure.

De volledige tekst van de klachten- en geschillenregeling is opgenomen in de statuten van uw pensioenfonds die vrij opvraagbaar zijn.

Klokkenluidersregeling
Stichting pensioenfonds B&S beschikt over een klokkenluidersregeling, zie hiervoor de download pagina. Als het belang van het pensioenfonds, van derden of de bescherming van de eigen positie van de Verbonden persoon dit vraagt kan de Verbonden persoon een incident melden bij de daarvoor aangewezen vertrouwenspersoon, conform de Klokkenluidersregeling van het fonds. Bij het fonds is de Compliance Officer benoemd tot Vertrouwenspersoon.

Top