Pensioenopbouw vanaf 2020

De dekkingsgraad is de belangrijkste graadmeter voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. De dekkingsgraad geeft aan in welke mate een pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen. De dekkingsgraad is 100% als het vermogen van het pensioenfonds precies even groot is als de waarde van de toekomstige uitkeringen die het pensioenfonds naar verwachting moet doen. Volgens de wettelijke regels heeft een pensioenfonds echter ook buffers nodig om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Deze buffers bepalen de minimaal vereiste dekkingsgraad en deze verschilt per fonds.

Omdat de dekkingsgraad niet goed genoeg is, maakte Stichting Pensioenfonds B&S een herstelplan. Eind 2019 is gebleken dat het fonds met de huidige uitgangspunten niet binnen de gestelde termijn van 12 jaar (zie *1) aan de minimaal vereiste dekkingsgraad zal kunnen voldoen. Dit komt onder meer door de lage rentestand. Het bestuur van het Pensioenfonds is hierdoor genoodzaakt aanvullende maatregelen te nemen om te komen tot een sluitend herstelplan. Concreet betekent dit dat, conform de maatregelen zoals beschreven in het reglement, het bestuur heeft besloten de opbouw voor het ouderdomspensioen vanaf 2020 te verlagen van 1,875% naar 1,64%.

Deze maatregel heeft gevolgen voor de opbouw van uw pensioen. Om dit te verduidelijken gaan we hier in op wat de opbouw precies is en gebruiken we een rekenvoorbeeld om dit te verduidelijken. De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het brutoloon minus de franchise bouwt u vanaf 2020 jaarlijks 1,64% aan ouderdomspensioen op. Stel: u verdient € 35.000 per jaar. De franchise is € 15.529. U bouwt in dat jaar 1,64% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 19.471. Dat is € 319,32 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

*1 Lees hier meer over de keuze voor de hersteltermijn van 12 jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Top