Vertrokken bij B&S

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen
Vanaf de datum van uitdiensttreding bij B & S International B.V. stopt de premiebetaling voor uw pensioen. Het tot die datum opgebouwde pensioen blijft behouden.

Gevolgen voor het levenslang partner- en wezenpensioen
U behoudt uw al opgebouwde levenslang partnerpensioen en wezenpensioen. U bouwt vanaf het moment dat u uit dienst gaat, geen levenslang partnerpensioen en wezenpensioen meer op. U kunt een deel van het opgebouwde levenslang ouderdomspensioen ruilen voor extra levenslang partnerpensioen. U kunt de gevolgen van ruil voor uw pensioenuitkeringen door de administrateur van uw pensioenfonds laten berekenen.

Gevolgen voor uw excedent arbeidsongeschiktheidspensioen
De verzekering van het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen vervalt, behalve het deel dat al is ingegaan. Meer informatie over het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen vindt u in hoofdstuk 8 van deze pensioenbrochure.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Voor het gedeelte van de premie waarvoor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is verleend, gaat de opbouw van uw levenslang ouderdomspensioen, levenslang partnerpensioen, wezenpensioen en excedent arbeidsongeschiktheidspensioen door op basis van de pensioengrondslag welke gold onmiddellijk voor aanvang van de vrijstelling van premiebetaling.
Vrijwillige voortzetting na uitdiensttreding
U hebt niet de mogelijkheid om uw pensioenregeling na uitdiensttreding vrijwillig voor eigen rekening voort te zetten.

Waardeoverdracht
Als u uit dienst gaat bij B & S International B.V., kunt u het opgebouwde pensioen overdragen aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Pensioenuitvoerders zijn verplicht om mee te werken met de waardeoverdracht als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
 u vraagt de waardeoverdracht aan binnen zes maanden nadat u deel gaat nemen aan de nieuwe pensioenregeling;
 u gaat akkoord met de offerte voor de waardeoverdracht binnen twee maanden nadat u die ontvangen hebt.

Ruilen van de pensioenvormen
Als u uit dienst gaat, kunt u het opgebouwde ouderdomspensioen ruilen voor levenslang partnerpensioen. De gevolgen van ruil kunt u bij de administrateur van uw pensioenfonds laten berekenen.

Top